Status prawny, organizacja i nadzór nad Schroniskiem

Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku jest jednostką organizacyjną Miasta Białystok działającą jako jednostka budżetowa. Zadanie Schroniska dla Zwierząt jako jednostki jest prowadzenie Schroniska dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” przy ul. Dolistowskiej 2 w Białymstoku oraz ogrodu zoologicznego „Akcent ZOO” w Parku Konstytucji 3-go Maja w Białymstoku.

Jednostką kieruje Kierownik zatrudniony przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Kierownik zarządza Schroniskiem jednoosobowo i reprezentuje je na zewnątrz, działając na podstawie udzielonych mu upoważnień i pełnomocnictw. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Schroniska. Może wydawać akty kierownictwa wewnętrznego dotyczące działalności Schroniska. Strukturę organizacyjną Schroniska oraz szczegółowy zakres działań jego poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Nadzór nad działalnością Schroniska dla Zwierząt, jako jednostki organizacyjnej Miasta Białegostoku, sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku.

Kontrolę nad działalnością Schroniska dla Zwierząt, jako schroniska w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, sprawuje Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku (ul. Zwycięstwa 26B, 15-730 Białystok).