§1

Schronisko dla zwierząt w Białymstoku (zwane dalej Schroniskiem) jest własnością Gminy Miasta Białegostoku. Prowadzone jest pod nazwą Schronisko Dla Zwierząt w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Dolistowskiej 2.

§2

Wolontariusz ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz Schroniska na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019 poz. 688). Wolontariat w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku działa na podstawie indywidualnych porozumień zawieranych na piśmie z poszczególnymi wolontariuszami. Wzory porozumień stanowią  załączniki do niniejszego regulaminu.

§3

Pracę wolontariuszy koordynuje koordynator ds. wolontariatu wyznaczony przez organizacje pozarządowe będące sygnatariuszami porozumienia zawartego z Prezydentem Miasta Białegostoku w dniu 23.12.2015 r. Koordynator na podstawie informacji uzyskanych od wolontariuszy i w porozumieniu z kierownikiem Schroniska oraz z przedstawicielem Urzędem Miasta ustala harmonogram wolontariatu, który jest realizowany w porozumieniu z kierownictwem Schroniska.

§4

Nabór wolontariuszy prowadzony jest przez koordynatora ds. wolontariatu w porozumieniu z kierownictwem schroniska na bieżąco w zależności od potrzeb. Informacja o naborze wolontariuszy dostępna będzie na stronie internetowej Schroniska oraz udostępniania przez organizacje pozarządowe uczestniczące w wolontariacie z odpowiednim wyprzedzeniem.

§5

Wolontariuszem może zostać osoba, która:

 1. ukończyła 18 rok życia

 2. osoba niepełnoletnia powyżej 16 roku życia mająca pisemną zgodę rodzica lub opiekuna (wymagane jest osobiste potwierdzenie zgody rodzica lub opiekuna na  pracę osoby niepełnoletniej w schronisku),

 3. pragnie nieodpłatnie pracować na rzecz zwierząt,

 4. przeszła z pozytywnym wynikiem rozmowę kwalifikacyjną,

 5. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt, w związku z czym przedłoży stosowne oświadczenie pisemne,

 6. złoży wypełniony Formularz zgłoszeniowy, dostępny w Schronisku lub na stronie internetowej Schroniska,

 7. podpisze Porozumienie o współpracy ze Schroniskiem.

§6

Zlecone wolontariuszowi czynności mogą polegać na:

 1. czesaniu, kąpaniu i strzyżeniu psów,

 2. wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych zwierząt,

 3. pomocy w przygotowaniu i uczestnictwie w organizowanych imprezach związanych z bezdomnymi zwierzętami,

 4. sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt,

 5. myciu naczyń dla zwierząt,

 6. innych pracach pomocniczych w Schronisku związanych z opieką nad zwierzętami w zależności od potrzeb.

Wolontariusz nie zastępuje pracownika i nie wypełnia jego obowiązków. Wolontariusz jest osobą intensyfikującą opiekę nad psami w schronisku, uzupełniającą braki w zakresie opieki i zaspokajająca behawioralne potrzeby zwierząt.

§7

Przed rozpoczęciem wolontariatu wolontariusz przechodzi szkolenie z zasad wolontariatu oraz zasad BHP obowiązujących na terenie Schroniska, przeprowadzone przez osobę do tego uprawnioną.

§8

Każdy nowy wolontariusz przechodzi okres próbny mający potwierdzić jego zaangażowanie i predyspozycje do opieki nad zwierzętami. Po pozytywnym zaopiniowaniu kandydata przez koordynatora ds. wolontariatu zostaje zawarte przez schronisko z wolontariuszem bezterminowe  porozumienie o współpracy.

§9

Wolontariusz przebywający na terenie schroniska ma obowiązek:

 1. wykonywać swoje obowiązki sumiennie,

 2. zachowywać się odpowiedzialnie, przestrzegać przepisów BHP i poleceń wydawanych przez koordynatora wolontariatu i innych osób przez niego uprawnionych,

 3. bezwzględne nosić identyfikator w czasie wykonywania obowiązków na terenie schroniska oraz podczas imprez organizowanych na jego rzecz,

 4. każdorazowego wpisywania czasu rozpoczęcia i  zakończenia pracy na liście obecności oraz zakresu wykonywanych czynności do karty pracy wolontariusza.

 5. zgłaszać koordynatorowi wolontariatu wszelkie niepokojące sytuacje i nieprawidłowości, w szczególności związane ze stanem zdrowotnym zwierząt,

 6. wyprowadzać psy z boksów oraz poza teren schroniska wyłącznie za wiedzą i zgodą koordynatora ds. wolontariatu.

§10

Każdy wolontariusz prowadzi kartę pracy wolontariusza, która jest potwierdzeniem obecności wolontariusza w Schronisku oraz wykonywanych przez niego zadań.

 

§11

Wolontariuszowi zabrania się:

 1. przekazywania zwierząt wyprowadzanych na spacer ze Schroniska pod opiekę osobom nieupoważnionym bez zgody koordynatora ds. wolontariatu,

 2. spuszczania psów ze smyczy,

 3. przybywania na terenie kwarantanny, pomieszczeń technicznych, gabinetu weterynaryjnego bez zgody koordynatora wolontariatu,

 4. wyprowadzania zwierząt z boksów oraz poza teren schroniska bez zgody koordynatora ds. wolontariatu,

 5. samowolnego wykonywania czynności określonych w niniejszym regulaminie i regulaminie Schroniska.

§12

Wolontariusz może przebywać na terenie Schroniska codziennie w godzinach 10.00-19.00 lub za zgodą kierownika Schroniska.

§13

Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji,

 2. niepodjęcia aktywności na rzecz Schroniska przez okres dłuższy niż 3 miesiące, z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z koordynatorem ds. wolontariatu,

 3. rażącego niedopełnienia swoich obowiązków,

 4. działania na szkodę Schroniska lub zamieszkujących je zwierząt.

§14

Rozwiązanie współpracy  następuje w formie pisemnej na zasadach określonych w Porozumieniu o współpracy, z uwzględnieniem §13 niniejszego regulaminu. O zamiarze rozwiązania umowy należy poinformować koordynatora ds. wolontariatu przed jej rozwiązaniem.

§15

Na wniosek wolontariusza kierownik Schroniska w porozumieniu z koordynatorem ds. wolontariatu, o którym mowa w §2 wydaje opinię o jego pracy na rzecz placówki.

§16

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem postępuje się zgodnie z zapisami ustaw,  w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2019 poz.1145) i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019 poz. 688).

2.   Wolontariusz jest objęty ubezpieczeniem zgodnie z zapisami art. 46 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019 poz. 688) oraz Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1674 z późn. Zmianami)